Palvelut

Referenssit

Projektit >

Yhteystiedot

Projektitoiminta

Suunnittelemme ja toteutamme kehittämisprojekteja yhteistyössä partnereiden kanssa. Lisäksi tarjoamme maksullisia konsultaatioita ja koulutuksia liittyen hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä arviointiin ja seurantaan.

Arvioimme EU -rahoitusta hakevia hankkeita Pohjois-Pohjanmaan YVA -ryhmässä (ympäristövaikutusten arvioinnin viranomaisryhmä).

 

Ohessa esimerkkejä joko täysin tai osittain toteuttamistamme projekteista, joissa kertynyttä osaamista ja tuotoksia hyödynnämme palveluissamme.

 

MätaJämt - Create Growth & Productivity in Technical & Educational Environments with Gender Equality & Diversity 2010-2013

Projekti toteutettiin Luulajan teknillinen yliopiston (Centre for Distance-spanning technology & Department of Gender and Innovation) sekä Oulun yliopiston (Center for Internet Excellence, Nais- ja sukupuolitutkimus) yhteistyönä. Partnereina mukana myös Oulun kaupunki (Ritaharjun monitoimitalo (päiväkoti, peruskoulu, nuoristotyö ja kirjasto), Lapin yliopisto (Naistutkimus) sekä yritykset: Artic group, Adagio, MCompetence. Oulun yliopisto vastasi Suomen toiminnoista.

 • työvoima: henkilöä (3/FIN, 3/SWE) sekä osa-aikaisia
 • rahoitus: EU / Interreg IV Nord, Lapin liitto, Luulajan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Oulun kaupunki
 • hallinnointi: Luulajan teknillinen yliopisto/Centre for Distance-spanning technology; FIN: Oulun yliopisto/Center for Internet Excellence
 • web <https://wiki.oulu.fi/display/matajamt>

Oulussa toteutettiin kaksi pilottia, toinen kasvatusympäristössä ja toinen teknologiayritysympäristössä.

Kasvatuspilotissa kehitettiin Ritaharjun monitoimitalolle (peruskoulu, päiväkoti, nuorisotyö ja kirjasto) uutta yhteisöllistä työskentelytapaa tukevaa toimintamallia ja johtamisjärjestelmää, pedagogiikkaa ja tilojen käyttöratkaisuja . Tulokset kasvatuspilotissa:

 • julkaisu: Ritaharjun monitoimitalon yhteistoimintasuunnitelma 2013-2015 >> -strategia toiminnan ohjaamiseksi
 • uusi, yhteisöllinen toimintamalli moniammatillisen työyhteisön tueksi
 • uusi johtamisjärjestelmä
 • moniammatillisten tiimien vuosittaiset toimintasuunnitelmat uutena toimintakäytäntönä
 • 25 uutta johtamiskoulutuksen ja esimiesvalmennuksen läpikäynyttä esimiestä
 • 11 kehittämispäivää johtoryhmän kanssa
 • 210 tuntia esimiesvalmennusta ja työnohjausta johdolle
 • 60 työpajaa tiimeille
 • 10 työpajaa yhteisesti koko henkilöstölle
 • 4 toteutettua kartoitusta koko henkilöstölle; 5 toteutettua kartoitusta tiimeille sekä ryhmähaastatteluja
 • johtoryhmän haastattelut x 2
 • TASY -strategia monitoimitalon tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi
 • RIMA -malli työyhteisön ristiriitojen ratkaisemiseksi
 • koulutusmateriaaleja
 • työkalupakki Ritaharjun monitoimitalolle

Lisäksi olimme mukana tuottamassa Sosiaali- ja terveysministeriön verkko-opetusmateriaalia Tasa-arvo kasvatuksessa >> . Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kanssa yhteistyössä tuotettiin myös valtakunnallinen seminaari: Sukupuoli päiväkotien ja koulujen arjessa >>.

Teknologiapilotissa kehitettiin Living Lab -testiympäristöön OulLabs toimintarakennetta, palveluita ja työkaluja sekä toteutettiin koulutuksia teknologiayritysten tuotekehittäjille. Lisäksi tuotettiin työkalu opettajille ja lapsille tunteiden ja turvallisuuden kartoittamiseen koulussa, kotona ja koulumatkalla yhteistyössä Allies -projektin kanssa. Teknologiapilotissa tuotettiin myös kartoitus IT alalla työskentelevistä naisista Suomessa ja Ruotsissa. Tuotokset teknologiapilotissa:

Lisäksi yhteistyössä Luulajan Teknillisen yliopiston kanssa tuotettiin julkaisu:

 

UNICAFÉ - Survey of the University Career of Female Scientist at Life Sciences versus Technical Universities 2006-2009

Kansainvälinen projekti, jossa tutkittiin ja vertailtiin yliopiston lääketieteellisten ja teknisten tiedekuntien opiskelijoita ja työntekijöitä, heidän urakehityksensä piirteitä sukupuoli, ikä ja etnisyys huomioiden. Tutkimustuloksia vertailtiin myös maiden välillä.

 • rahoitus: EU / Science and Society -ohjelma
 • hankepartnerit:
  • Hungarian Science and Technology Foundation (Unkari, koordinointi)
  • Budapest University of Technology and Economics (Unkari),
  • Graz Medical University (Itävalta),
  • Semmelweis University (Unkari),
  • Istanbul Technical University (Istanbul),
  • Oulun yliopisto / nais- ja sukupuolitutkimus, teknillinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta,
  • Tallinn University of Technology (Eesti),
  • University of Tor Vergata (Italia)

Projektin tuloksena tuotettiin tutkimusraportti sekä Suomen tuloksista että kansainvälinen yhteisraportti. Lisäksi tutkimuksen pohjalta tehtiin Euroopan Unionille toimenpide-suosituksia.

 

SINNI GED training - projekti 2007-2008

SINNI Gender Equality & Diversity Training - Työyhteisöjen moninaisuus, tasa-arvo- ja kansainvälistymiskoulutus -projekti oli yksi SINNI voimavarakeskus oy:n >> toimintaa kehittävistä ja palvelutuotantoa laajentavista projekteista. Projektin aikana luotiin koulutusohjelma tasa-arvo- ja monimuotoisuuskonsultti -koulutukselle, koulutettiin 10 konsulttia, kehitettiin SINNIn konsultointikäytäntöjä, perustettiin SINNI osuuskunta konsultointitoiminnan koordinoimiseksi.

 • työvoima 2 henkilöä sekä osa-aikaisia
 • rahoitus: EU / ESR, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
 • hallinnointi: Oulun yliopisto, koulutus- ja tutkimuspalvelut yhteistyössä SINNIn kanssa

SINNIssä jatkokehitetään tehtyä kehittämistyötä, ylläpidetään osuuskuntaa sekä palvelutuotannossa hyödynnetään kertynyttä osaamista ja materiaalintuotantoa.

 

Apropos - Väkivallan ehkäisemisen moniammatillinen ja monitieteinen koulutus- ja verkostoitumisprojekti 2007-2008

Kansainvälinen projekti, joka oli rahoitettu EU:n Daphne II -ohjelma. Projektissa kehitettiin verkossa toteutettava koulutusohjelma Väkivallasta välittämiseen. Hankepartnerit:

 • Oulun yliopisto / nais- sukupuolen tutkimus (koordinointi),
 • Oulun yliopisto / Thule Instituutti / Arktisen lääketieteen keskus,
 • London Metropolitan University / Child & Woman Abuse Unit,
 • Luleå University of Technology / Department of Education,
 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri / psykiatrian poliklinikka,
 • Mediterranean Institute of Gender Studies (Kypros),
 • Oulun ensi- ja turvakoti,
 • Oulun Traumaterapiakeskus,
 • Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikka,
 • Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö,
 • Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus,
 • OAMK / sosiaali- ja terveysalan yksikkö,
 • Therapeutische Frauenberatung (Göttingen, Saksa)

 

SINNI mover -projekti 2007

SINNI mover -projekti oli yksi SINNI voimavarakeskuksen toimintaa kehittävistä ja palvelutuotantoa laajentavista projekteista. Projektin aikana jatkettiin sitä aktiivista verkostotyöskentelyä, joka on ollut leimallista SINNI voimavarakeskuksen >> suunnittelusta saakka. Keskeisenä toiminnan tavoitteena oli uusien kehittämiskumppanuuksien löytäminen ja mahdollisesti niiden hankkeistaminen, koulutusmateraalien luominen aluekehityksen sekä koulutuksen ja työelämän kehittämisen kysymyksiin. Lisäksi järjestettiin koulutuksia ja tapahtumia. Projektin aikana on työstetty noin 10 hankesuunnitelmaa. Niin hankesuunnitelmien, koulutusten kuin myös artikkeleiden tarpeisiin on koottu koulutusmateriaaleja seuraavilta alueilta

 • työelämän sukupuolen mukaisen segregaation purkaminen
 • sukupuolitietoinen aluekehittäminen
 • naisten yrittäjyyden erityispiirteet
 • sukupuoli (ja tasa-arvo) vaikutusten arviointi talousarvioihin sekä hankesuunnitteluun (myös työkalujen kehittäminen)
 • tasa-arvosuunnittelu ja toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu (organisaatioiden palvelutuotantoon)

Projektin aikana on järjestetty useita seminaareja yhteistyöverkoston kanssa. Seminaarien teemoja ovat olleet

 • Naistietoinen aluekehittäminen
 • Pienyrittäjien sosiaaliturva
 • Yhdenvertaisuus työelämässä sukupuolen ja etnisyyden näkökulmasta
 • Naisten kaupunki - seminaari ja työpajasarja
 • Aluekehittämisen uudet keinot

Projektin aikana on kartoitettu aluekehitykseen liittyvää tutkimusta ja tilastointia. Näitä on käytetty myös koulutusmateriaalien pohjana sekä tilastoinnin puutteita korjaavan hankesuunnitelman pohjana.

Aikaisempien projektien kehittämistyötä on käytetty hyväksi niin ikään koulutusmateriaalien työstössä, mutta niitä on myös tuotteistettu SINNI oy:n palveluiksi.

SINNI mover -projekti on saanut rahoituksen ESR Tavoite 2 -ohjelmasta, rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Oulun kaupunki. Projekti on hallinnoitu Oulun yliopiston nais- ja sukupuolitutkimuksen sekä SINNIn yhteistyöllä.

 

SINNI naisten businesshanke 2006-2007

SINNI naisten businesshanke oli yksi SINNI voimavarakeskuksen toimintaa kehittävistä ja palvelutuotantoa laajentavista projekteista. Projektin aikana kehitettiin yrittäjien sijaispalvelua ja koulutettiin sijaisia, järjestettiin koulutuksia ja annettiin neuvontaa yrittäjyyttä suunnitteleville, jo yrittäjinä toimiville sekä sukupolvenvaihdosta tai yrityksen myymistä harkitseville. Kohderyhmänä naisyrittäjät.

 • työvoima: 2 henkilöä sekä osa-aikaisia
 • rahoitus: EU / ESR, Oulun kaupunki, P-P TE-keskus
 • hallinnointi: Ouluseutu Yrityspalvelut yhteistyössä SINNIn kanssa

 

SINNI Startti 2005 - 2007

SINNI startti -projekti oli aivan ensimmäinen projekti, joka oli nimetty SINNIn mukaan. Projektin tavoite oli kehittää ja toteuttaa tyttöjen ja naisten resurssikeskuksen toimintamalli SINNI voimavarakeskus >> Pohjois-Pohjanmaalle. Suunnitteluprosessiin osallistui noin 30 järjestöä ja prosessi tuotti 4 hankesuunnitelmaa, joiden avulla toimintoja aiottiin kehittää:

 • SINNI Startti
 • SINNI naisten businesshanke
 • Tyttöjen talo
 • Monika - monikulttuuristen naisten matalan kynnyksen kohtaamispaikka

Toimintamalli jakaantui kolmeen toimintapilariin: aluekehitys, tasa-arvo ja naisyrittäjyys, jotka laajenivat huomioimaan vielä työelämän kehittämisen kysymykset (kuten naisten työllistyminen, työelämän sukupuoliperusteisen segregaation purkaminen), monikulttuurisuuskysymykset sekä verkostoitumisen.

Projektin aikana kehitettiin ja toteutettiin mm. koulutuksia, hankesuunnittelua sekä yhteistyön suunnitelmallista koordinointia aktiivisten toimijoiden välillä.

Projektin tulokset:

 • kiitelty toimintamalli naisten ja tyttöjen resurssikeskukselle
 • innovatiivisia ja tehokkaita koulutuksia
 • humanistinaisten yrittäjyys- ja työelämävalmennus
 • naisyrittäjäparkki ja yrittäjyyttä suunnitteleville naisille yritysneuvontaa ja työpajoja
 • aktiivinen kansalaisuus -koulutus ja toiminta
 • tasa-arvokoulutus yrityksille
 • tasa-arvokoulutus kolmannen sektorin toimijoille
 • aktiinen verkostoituminen ja verkotuttaminen nais- ja tasa-arvoa ajavien järjestöjen kanssa, mm.Naisfoorumi
 • tapahtumien järjestäminen ja koordinointi, mm. Pohjois-Pohjanmaan naiskulttuuriviikot
 • uusia foorumeita ja toimintamalleja strategiatyöskentelyyn aluekehityksessä
 • naisten talo
 • SINNI voimavarakeskus >> naisjärjestöjen perustama yleishyödyllinen organisaatio
 • innovatiivisia ja poikkisektoraalisia verkostoitumis- ja yhteistyömalleja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välille, mm. Tasa-arvoverkosto sekä Oulu International Panel, jossa kehitettiin Oulun kaupungille ja Pohjois-Pohjanmaan liitolle maahanmuutto- ja kansainvälistymisstrategiaa maahanmuuttajien, yhdistysten ja julkisen sektorin yhteistyöllä

Projektissa työskenteli 5 henkilöä sekä osa-aikaisia työntekijöitä. Projektin hallinnoivana tahona toimi Oulun yliopiston nais- ja sukupuolitutkimus ja se oli rahoitettu EU / ESR Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmasta, osarahoitus Oulun kaupungilta. Projektin kehittämistyö jatkuu SINNI voimavarakeskuksen >> toiminnassa.

 

WomenIT - Women in Industry and Technology kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti 2001-2005

Laajassa verkostoprojektissa tartuttiin kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän jakautumiseen perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti. Fokuksessa erityisesti tytöt ja naiset sekä teknologia. 40 osaprojektin voimin kehitettiin toimintamalleja, opetusta, koulutusta, toimintatapoja, opetussisältöjä, organisaatioiden rakenteita. Partnereille annettiin koulutusta ja tukea työpajojen ja seminaarien muodossa. Säännöllisiä tapaamisia ja työskentelyä tuettiin verkkoympäristössä, joka toimi projektin kokoavan virtuaalisena työhuoneena.

Projektilla oli kansainvälinen yhteistyöverkosto, jolla oli työryhmiä alueilla tutkimus, uravalinnat, koulutus ja opetussuunnitelmat, tieto- ja viestintäteknologia sekä tasa-arvon valtavirtaistaminen. Partnereina englantilainen Jive -projekti, tanskalaisen Let's go! -projekti, ranskalainen Technoloque par Femme -projekti sekä saksalainen Computerzenter fur Frauen -keskus.

 • työvoima: 15 henkilöä + osaprojektien henkilökunta
 • rahoitus (yht. 3,2 milj.€): EU / ESR / Equal -ohjelma, Kajaanin kaupunki, Oulun kaupunki, Raahen kaupunki, Paltamon kunta
 • hallinnointi: Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus

Projektissa toteutettiin mittava materiaalintuotanto:

 

Segregaation purku työmarkkinoilla tutkimus- ja verkostoprojekti 2002-04

Kansallisen Equal -yhteisöaloiteohjelma toteutettiin kokoamalla kansallinen, kattava toimijaverkosto työelämän ja koulutuksen sukupuolisegregaation purkamiseksi. Verkoston toimintaa tuki tutkijaryhmä, joka kartoitti koulutuksen ja työelämän tasa-arvoprojektit 1980 -luvulta alkaen ja etsi vastausta kysymykseen: miksi joudumme tekemään samoja toimenpiteitä vuosikymmenestä toiseen. Tutkimuksesta julkaistiin raportti Monimutkaista - mutta mahdollista >> ja se käännettiin myös englanniksi Difficult - but doable >>.

 • työvoima: 4 henkilöä
 • rahoitus: EU / ESR / Equal -ohjelma
 • hallinnointi: Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus

 

NCRB - Network for Crises Centres for Women in Barents Region 1998-2004

Projektissa käynnistettiin naisten kriisikeskuksia Luoteis-Venäjän alueelle, järjestettiin koulutusta lähisuhdeväkivallan kohtaamisesta sekä työntekijävaihtoja Venäjän ja Pohjoismaissa sijaitsevien kriisi- sekä ensi- ja turvakotien välillä. Projektilla on kunnianhimoinen IT -ohjelma, jonka myötä mm. hankittiin tietokoneita ja oheislaitteita venäläisiin keskuksiin, opetettiin ohjelmistojen käyttämistä, tietokoneen asennusta ja huoltoa sekä hankintaa kaikille partnereille.

 • työvoima: 6 henkilöä (2/FIN, 3/RUS, 1/NOR) + keskusten henkilökunta
 • rahoitus: EU / Interreg, Barents Secretariat, CIMO, Pohjoismaiden ministerineuvosto
 • hallinnointi: Oulun yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos
 • web <http://wwwedu.oulu.fi/ktl/NCRB/ >>

Projektissa tuotettiin koulutusmateriaaleja, toteutettiin koulutuksia, myös etäkoulutuksia, tehtiin tutkimusta, toteutettiin kartoituksia, tuotettiin julkaisuja. Projektin aikana perustettiin 20 keskusta Venäjälle >>

 

Pohjalaiset naiset - maaseudun naisten yrittäjyysohjelman pilotointi 2004-2005

Projektissa kehitettiin keinoja maaseudun naisten yrittäjyyden tukemiseksi, yrittäjyysmahdollisuuksien lisäämiseksi ja alueellisen tasa-arvon lisäämiseksi. Projektissa toteutettiin koulutuksia ja tapahtumia sekä tuotettiin loppuraportti.

 • työvoima: 1 henkilö
 • rahoitus: EU / Alma-ohjelma
 • hallinnointi: Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus