otsikko
HAHMOT VISUAALINEN TOTEUTUS KIELI & SYMBOLIT KÄYTTÄJÄT  | 

HAHMOT - GED ESIMERKKI

Ihminen, nainen, mies ja nainen? Kuinka monta tapaa esittää sukupuoli tunnistat?

Default avatar

 • Kuva 1 hahmo on yksinkertainen ja pelkistetty. Pelkistetyllä muotoilulla hahmolle on haettu neutraalisuutta, sukupuolettomuutta. Se on pyritty irrottamaan ihmisryhmiä erottelevista ominaisuuksista. Pää ja vartalo, sehän meillä kaikilla on.
 • Kuvassa 2 avatarissa on sukupuolimerkkinä hiukset, joilla siitä on tehty on feminiininen. Koska pitkät hiukset mielletään kuuluvaksi naisille, riittää tämä pieni lisäys luomaan hahmolle sukupuolen.
 • Kuvassa 3 ensimmäisen kuvan pelkistetty ja sukupuoleton hahmo on sukupuoleltaan naispuolisen hahmon rinnalla. Tässä yhteydessä myös sukupuoleton hahmo saa sukupuolen. Onko kuvassasi mielestäsi nyt naispuolisen lisäksi edelleen sukupuoleton hahmo?
 • Entä onko myös ensimmäisen kuvan pelkitetty hahmo piiloisesti maskuliininen, huolimatta siitä, että siltä on pyritty riisumaan sukupuolimerkit?
 • Kuvan naispuolisella hahmolla on puolipitkät hiukset. Viestiikö tämä jotain hahmon kulttuurista tai etnisestä taustasta? Millä muilla merkeillä hahmot voidaan merkitä kuulumaan erilaisiin ihmisryhmiin.
 

GED ESIMERKKI II - FIKTIIVISET HAHMOT JA ELÄINHAHMOT
Oheinen sammakko esiintyy Oulun yliopiston Nais- ja sukupuolentutkimuksen ALLIES-projektin lapsille suunnatussa kyselylomakkeessa. Katso kuvaa, mitä sukupuoleen tai monimuotoisuuteen liittyviä merkkejä siitä on lyödettävissä?

sammakko

Tavoitteena hahmoa suunniteltaessa oli toteuttaa GED näkökulmaa:  hahmoksi valittiin sammakko, joka ei synnytä erityisiä mielikuvia mihinkään ihmisryhmään liittyen ja jonka lapset voivat tuntea kiinnostavaksi. Sammakolle valittiin väriksi vihreä, joka on yleinen väri sammakoilla. Vihreä ei värinä leimaa hahmoa esimerkiksi mihinkään sukupuoleen - se ei ole 'tyttöjen tai poikien väri'. Sammakon muoto on pidetty yksinkertaisena. Sammakkoa on kuitenkin inhimillistetty, muun muassa piirtämällä sille hymyilevä suu.


GED ESIMERKKI III - IHMISET
Katso oheista kuvaa - tunnistatko kuvasta stereotypioita, yleistäviä tapoja kuvata sukupuoli tai monimuotoisuus?

perhe
 • Pojat kuvataan usein aktiivisina ja itsenäisinä ja niin myös tässä kuvassa. Siinä missä tyttö pitää naisen kädestä kiinni, seisoo poika itsenäisenä, isän käsi olallaan. Pojan käsissä oleva pallo vahvistaa mielikuvaa toiminnasta ja tekemisestä.
 • Tytöllä on käsissään nalle. Usein tytöt esitetäänkin hoivaavassa roolissa. Kiinnitä huomiota myös aikuisten käsiin: isän käsi on pojan selän takana, kun taas äiti pitää tytön kädestä kiinni. Sekä äiti että lapsi kuvaavat hoivaavaa roolia.
 • Kuvassa sukupuolta vahvistetaan väreillä. Naisen ja tytön vaatteiden väreissä esiintyvät vaaleanpunainen ja keltainen, miehen ja pojan vaatteissa sininen ja ruskea. Kiinnitä huomiota myös vaatteiden värityksen muotokieleen.
 • Naisen vartalonmuoto ja asento ovat korostuneen feminiinisiä; naisen vyötärö on liioitellun kapea, kuvastaen klassista tiimalasimuotoa.
 • Kuvan perhe edustaa perinteistä ajatusta heteroperheestä, jossa isä, äiti ja kaksi lasta.
 • Entä millaisia mielikuvia hahmojen etnisyyteen tai kulttuuriseen taustaan liittyen kuvasta syntyy? Millaisesta kulttuurista vaatetus viestii?

GED avainteemat

Sukupuolimerkit
GED näkökulma kiinnittää huomiota hahmojen sukupuolta ja muuta monimuotoisuutta kuvaaviin merkkeihin. Neutraalisuuden sijasta hahmo tai ihminen on usein tunnistettavissa jonkin ihmisryhmän jäseneksi. Hahmon leimaaminen/merkitseminen voi olla myös tiedostamatonta, piiloista.
 
Merkit ovat yleensä yleistyksiä, jopa stereotypioita, joilla ei ole juurikaan todellisuuspohjaa. Biologiasta haetaan usein oikeutusta yleistyksille, mutta luonto on näitä oletuksia moninaisempi - esimerkiksi biologisesta näkökulmasta sukupuolia on enemmän kuin kaksi.
 
Hahmojen sukupuoli rakennetaan erilaisilla sukupuolimerkeillä. Myös sillä on väliä missä ympäristössä hahmo on ja mitä hahmo kuvataan tekemässä - sukupuolta rakennetaan siis myös tavoilla olla ja toimia.
'
Stereotypiat
Ihmisten kuvaamisessa nojataan usein stereotypioihin, toistuviin yleistyksiin, jotka eivät vastaa todellisuuden monimuotoisuutta. Kategoriat ovat luonnollinen osa todellisuuden hahmottamista, mutta joskus ne alkavat kaventaa todellisuutta liikaa.
 
Esimerkiksi sukupuolen stereotypiat kuvastavat sukupuolta yleisesti toistuvilla tavoilla ja feminiinisiä tai maskuliinisia piirteitä korostetaan entisestään. Stereotypiat voivat kohdistua erilaisten ihmisten erilaisiin ominaisuuksiin kuten ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, etnisyyteen, vammaisuuteen jne.. Stereotypiat liittyvät sukupuolirooleihin ja normeihin, jotka toistavat yleisesti ajateltuja ja toistuvia tapoja toimia ja olla tietyn sukupuolen edustaja. Sukupuolinormeihin liittyvät myös sellaiset asiat kuin työnjako.
'
Sukupuolen huomioiden ja huomioimatta?
Sukupuolineutraali hahmo ei ota kantaa sukupuoleen - hahmolla siis ikäänkuin ei ole sukupuolta. Sukupuolineutraaliuteen liittyy kuitenkin pieni hankaluus - joskus neutraali on neutraali vain niin kauan kunnes se merkitään feminiiniseksi. Tällöin hahmo on piiloisesti sukupuolittunut.
 
Silloin kun hahmon piiloiseen sukupuoleen ei kiinnitetä huomiota, voidaan puhua sukupuolisokeudesta. Kun taas sukupuoleen kiinnitetään tietoisesti huomiota pyrkien välttämään stereotypioita, voidaan puhua sukupuolisensitiivisestä suunnittelusta. (Sukupuoli)sensitiivisyys erilaisille monimuotoisuuden kysymyksille tarkoittaa tietoista pyrkimystä tunnistaa milloin sukupuolella ja monimuotoisuudella on väliä. Silloin kun tavoite on aktiivisesti purkaa ja haastaa stereotypioita, voidaan puhua sukupuolikriittisestä ajattelusta.
'
Muutakin kuin sukupuoli
Yllä kuvatut sensitiivisyyden ulottuvuudet toistuvat myös muun monimuotoisuuden tarkastelussa. Sukupuolen lisäksi hahmot edustavat usein jotain ikää, kulttuuria/etnisyyttä, seksuaalisuutta, uskontoa. Esimerkiksi ikä kuvataan hahmon koolla, ympäristöllä ja toiminnalla. Seksuaalinen suuntautuminen puolestaan toistuu kun kuvataan esimerkiksi perheitä. Oleellista onkin usein juuri se, missä yhteydessä ja millaisissa suhteissa toisiin ihmisiin hahmot esitetään.
'
Normikriittisyys
Normit ovat kulttuurisia oletuksia siitä, millaisia ihmisten tulisi olla. Normien kääntöpuolena on se, että kaikki normien ulkopuolella jää helposti näkymättömäksi. Tämä tarkoittaa, että normeista poikkeavia ei huomioida puheessa, materiaalissa tai käytännöissä - kun kuvataan ihmisiä, kuvataan vain tietynlaisia, normien mukaisia, ihmisiä. Normikriittisyys asettuu tätä vastaan ja sen pyrkimyksenä on tehdä näkymätön näkymättömäksi.
Jatka skannaukseen

HAHMOT VISUAALINEN TOTEUTUS KIELI & SYMBOLIT KÄYTTÄJÄT  | 

rahoittajat