otsikko
|  HAHMOT  | VISUAALINEN TOTEUTUS |  KIELI & SYMBOLIT  |  KÄYTTÄJÄT  |    |

KÄYTTÖ JA KÄYTTÄJÄT

gaming  

GED Avainteemat

Stereotypiat
Suunnittelua saattavat joskus ohjata stereotypiset ajatukset kohderyhmästä. Esimerkiksi tytöille suunnattuja tuotteita on pitkään kehitetty 'pinkin voimalla' - peliteollisuudessa on tästä paljon esimerkkejä. Todellisuudessa tyttöjen(kään) pelitottumuksia ei voi niputtaa yhteen muottiin. Stereotypioilla on siis vaara rajata käyttäjäkuntaa tarkoituksettomasti ja johtaa epäonnistumisiin. Samalla valinnat vahvistavat jo olemassaolevia stereotypioita.
'
Normit ja rooliodotukset
Sukupuoli vaikuttaa vahvasti niihin odotuksiin ja oletuksiin joita kulttuurissamme on suhteessa siihen ketkä toimivat, missä ja millä tavoin. Esimerkiksi autot ja autoihin liittyvät asiat ja tilat mielletään miehisiksi. Kun autoihin tai ajamiseen liittyvä tuote vielä toteutetaan visuaalisesti ja kielellisesti tavalla, joka vahvistaa maskuliinisia mielikuvia, kavennetaan potentiaalista käyttäjäkuntaa ja vahvistetaan sukupuolistuneita normeja.

Toisaalta rooliodotukset ja normit voivat ohjata myös kuluttajien ja käyttäjien valintoja. GED näkökulma haastaakin kiinnittämään huomiota myös näihin, ja miettimään tapoja suunnittella ja toteuttaa tuotteita, jotka antavat mahdollisuuden toimia myös rajoittavista rooliodotuksista huolimatta.
'
Ladatut ja rajatut tilat
Erilaiset tilat (fyysiset ja virtuaaliset) herättävät erilaisia mielikuvia, johon vaikuttaa paitsi yksilön erilaiset tiedot, kokemukset ja ajatukset, myös kulttuuriset normit ja odotukset. Kaupan peliosasto saatetaan mieltää maskuliiniseksi sen vuoksi, että tietokone- ja konsolipelit mielletään 'poikien jutuksi'. Jotkin sosiaalisen median foorumit saattavat tuntua joillekin iäkkäämmille ihmisille vierailta - sitä kautta löytyvä tieto tai tuote ei siis välttämättä tavoita kaikkia.

Tiloihin pääsy voi olla myös hyvin konkreettisesti rajallista: kielen ja esteellisyyden huomioiminen vaatii aktiivista tavoitteellisuutta. 
'
Sukupuolen ja monimuotoisuuden hiomioiden vai niistä huolimatta?
GED näkökulma tarkoittaa huomion kiinnittämistä siihen, milloin ja miten sukupuoli, kulttuuri, vammaisuus, uskonto tai muu ulottuvuus on merkityksellinen tuotteen näkökulmasta.

’Kaikkien’ taakse kätkeytyy aina ’joku’, tietynlaisia käyttäjiä ja ihmisiä. GED näkökulma haastaa huomioimaan tämä moninaisuus osana tuotekehitysprosessia. Sukupuolen ja monimuotoisuuden huomioiminen tukee innovatiivisuutta ja kilpailukykyä.
 
 
Jatka skannaukseen
 

|  HAHMOT  | VISUAALINEN TOTEUTUS |  KIELI & SYMBOLIT  |  KÄYTTÄJÄT  |    |

rahoittajat